Lahta Sam mung hpyen yen mungshawa ni garum ntum ra ahkyak

Lahta Sam mung e majan laja lana byin wa ai majaw hpyen yen mungshawa ningnan bai jat wa ai rai nna garum ningtum mung ra ahkyak nga ai lam chye lu ai.

Hprawng yen ni hpe ya yang Hpung Gyi Jawng, Hkristan Nawku jawng wang hte jinghku jingyu dum nta ni hta shingbyi shangun ai rai nna, malu masha hte kaga garum ntum a matu mung ra ahkyak nga ai lam Lahta Sam mung hpyen yen garum gahtau wuhpung na Slg. Hkawng Dau tsun ai re.

“ndai ten garum ntum grai ra ahkyak nga ai. Tsun ga nga yang malu masha re. Bai nna shanhte a rung a rai. Garum n tum hpung chyawm ya du hkra n du shi ai” nga nna tsun ai re.

Kutkai mare hpyen yen dabang ni de mung hpyen yen mungshawa ding yang jat shang wa nga ai rai nna, malu masha hte kaga arung rai ni ra nga ai lam tsun ai re.

August 15 ya shani kaw nna Kutkai, Nam Hpat Kar, Lashio, Muse lam ding yang Myen hpyendap hte dingdung daphpawm 3 lapran shani shagu hpyen majan byin nga ai rai nna, hpyen yen 700 jan gaw ya Kutkai mare de hprawng yen wa nga ai lam Slg. Hkawng Dau tsun ai re.

Exit mobile version