Lauban Danggu Dang, Rawang Laknak hpai hpung

Lauban Tanggu Dang (aka Ah Dang),Rawang Laknak hpai hpung ningbaw
USDP Party Putau,
 Oct. 26,2010. Photo Kachin News Group
Rawng_KP1
Rawang_KP2Rawng_KP3Rawng_KP4