N’nang Nawn kaji Chiang Mai e ashun

Jan. 22, 2019 ya shana Ritcher shadawn 3.2 n-gun nga ai N'nang Nawn, Chiang Mai kaw byin

Richer shadawn 3.2 n-gun nga ai n’nang nawn kaji gaw Htai mung Chiang Mai mare San Sai ginwang kaw bat Lahkawng Ya shana byin wa ai re.

Hkala nba hte hten run ai shiga n pru ai.

Htai asuya Lamu Marang Dap, N’nang Nawn Maram Masam dap lakying tsun ai rai yang, shana hkying 11pm ten byin ai n’nang nawn a salum gaw San Sai ginwang hta rai nna ga npu deng mi n du ai kaw re nga, tsun ai.

Mungdan a dingdung daw Mungdaw e byin ai ndum ashun ai hpe San Sai hte Mae Rim ginwang lahkawng na masha ni hkam sha ai lam chye lu ai.