Duty n zawng ai sha KIA Ba-6 ni shat shadu sha ten, Myen dap ni maja sa gap

Munggu ginra KIA Dapba 6 hpyenla ni

Daini October 31 hta, Lahta Sammung KIA Dapba 6 hpyenla ni nta langai kaw shat shadu sha nga ten Myen asuya dap ni maja sa gap ai majaw KIA hpyenma 2 hte mungmasha 1 hkala hkrum ai lam, KIA shiga lawk tsun ai.

Ndai mabyin shara gaw, Tamunye mare makau sinna maga Namhui mare na mare salang wa a dum nta kaw KIA dap ni ‘duty n zawng ai sha’ shat shadu sha nga ten, aten 12pm jan kaw Myen hpyendap ni maja sa gap ai kaw na aten kadun gap hkat lam byin ai hpe Dapba 6 salang langai tsun ai.

Hkala hkrum ai hpyenma 2 gaw KIO Uphkang Dap Kutkai Ginwang amu madu kaw lawm ai masha ni re lam matut chye lu ai.

Dingdung Daw Daphpawm malawm masum--- Rahkai Dap AA, Kokang Dap MNDAA hte Balawng Dap TNLA ningbaw ni hte, Myen asuya simsa lam komishin dat kasa ni, daini Miwa mung Hkwi Ming (Kunming) e zuphpawng ai de, KIO Ginjaw Komiti Tingnyang Up Dukaba Nban La, sakse hku nna sa dung lawm nga ten, ndai gap hkat ai lam byin ai re.