Putau marang kaba kaw nta 400 jan hka hpyen hkrum

Putau dum nta 400 jan hka hpyen hkrum nga

Jinghpaw mungdaw dingdung Putau kaw lamu marang law nna bum hka ni kaba ai majaw mare kahtawng nkau Laban shani kaw nna hka hpyen hkrum nga sai re.

Lahta Shang Gawng, Lungmu Dam, Wa Sar, Mu Ngur, Pu Tawng hte grupyin mare kahtawng ni, yawng dum nta 400 jan hka shang lim wa ai hpe dai ginra masha Slg. Awng Hkam, ya na zawn Jinghpaw Shiga Dap KNG de tsun ai.

“Laning mi a matu htun tawn ai mamdum ni hka shang mat ai. Hka pe 4 daram du hkra tung wa ai. Nta npu htap e sengke tawn ai, wa lawng tawng ai, yawng hka lim mat ai. Na htu jak ni yawng hten ma ai.”

Hpaji jawng 3 mung hka shang ing nga ai hte, lam mahkrai ni mung hten mat ai majaw laika sharin na yak hkak nga ai lam shiga matut tsun ai.

Ndai zawn hka hpyen hkrum ai hta ya ten du hkra seng ang ai asuya maga dap ni ta tut sa garum jaw ai n nga shi ai majaw lu hka hte garum ntum ni ra nga ai lam chye lu ai.