D.dung Daw Daphpawm hte Myen asuya dap gasat gala maja byin

Munggu e Myen hpyenla langai jak sanat gap shaman nga yang

Ndai laban shani, August 12 kaw nna lahta Sammung Ta Mu Nye mare makau grup yin hta Myen asuya dap hte Dingdung Daw Daphpawm lapran gasat gala majan laja lana bai byin wa sai re.

Myen hpyen dap Dapnu 11 kata na hpyen hpung ni hte rawt malan hpung--- Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap (KIA), Balawng Dap (TNLA) hte Kokang Dap (MNDAA), lapran laban ya shana maga hkying 4 kaw nna shana hkying 9 aten du hkra gasat gala majan byin wa ai nga dai ginra masha langai ya na zawn tsun ai.

“Majan byin ai shara gaw Man Kawng hkaraw hte Balawng bum makau kaw byin ai re. Mani hpawt kaw na mana du hkra sanat ngoi ai, ya dai hpawt mung bai ngoi nga sai.”

KIA Dapba 4 Dung 9 ginra de Myen asuya dap ni n-gun jat shamu shamawt shang wa ai majaw gasat poi byin wa ai re nga dai ginra masha ni tsun ai re.

Dai shana de asuya hpyen garum dapnu 99 hpyen hpung ni majan byin ai shara de du shang wa ai lam KIA shiga lawk tsun ai re.