Myen hte KIO, Miwa jarit e bai hkrum ai shiga pru

KIO Ningbaw Kaba Dukaba Nban La, June Laiza Zuphpawng

Myen asuya dap hte Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung KIO lapran, mani August 2 kaw nna Myen-Miwa ga jarit hta bai hkrum ai shiga pru wa ai re.

Lt-Gen Tun Tun Nawng woi ningbaw ai tatmadaw hpyendap dat kasa ni hte KIO ningbaw kaba Dukaba Nban La woi awn ai dat kasa hpung lapran, Miwa ga jarit mare Dali e bawngban ai re lam chye lu ai.

Mani hpawt daw, KIO lahta tsang salang ni Laiza kaw na rawt mat wa ai hpe mu ai lam, Jinghpaw Shiga Dap san sagawn chye lu ai.

Raitim ndai zuphpawng hte shara hpe n lu shateng shi ai re.

July 20 Htai mung Chiang Mai mare kaw galaw ai Myen-KIO zuphpawng hta wuhpawng lahkawng hpyendap shada da hkrum hkat na lam hpe myit hkrum wa sai re.

Dai zuphpawng e KIO maga Ningbaw kaba Nban La woi awn nna Myen maga MPC simsa lam komishin a amu madu hpyendu dingsa Hkin Zaw U woi ai re.

KIO ginjaw gaw 1994 gap hkat jahkring ga sadi lam masa hku nna, Myen hpyendap hte gap hkat bai jahkring lu hkra bawngban sa wa na jin jin re lam hpe Ningbaw kaba Nban La, June 25 Mai Ja Yang pati hpung shang zuphpawng kaba hta mungga tsun wa sai re.