Myen asuya dap wang gap ai kaw KIA hpyenla 2 si, 3 hkala

Shawnglam hkawm nga ai KIA Dapba 6 hpyen hpung, Lahta Sammung

Lahta Sammung KIA Dapba 10 ginra Bang Noi, Manping ginra kata KIA Dapdung 2 hpyenla ni shat shadu sha nga ai kaw Myen asuya dap ni wa wang gap ai majaw 2 si, 3 hkala nna sinat masum tat kau ai lam chye lu ai.

Mani, June praw 5 ya shani, Hpak Gum mare makau hkauna pa yi wa e shat shadu sha ngut nna rawt hkyen ai kaw Hpak Gum Bum de na yu wa ai Myen hpyendap ni wa wang gap ai. Dai kaw, KIA maga hpyen mang 2 hte hpawn sinat 3 (lek-htau 2, bazooka 1) tat kau da ai lam KIA shiga lawk tsun ai.

Hkala hkrum ai hpyenla ni gaw daina de hkan e Mai Ja Yang tsirung du wa na re lam sagawn chye lu ai.