Hpung woi ni hpe Myen shawnglam hpyen hpung a shawng kaw hkawm shangun

7th Military Operations Command

Mali Hka hku Tayang Zup lahta, KIA Dapba 1 ginra kata byin nga ai majan hta mare masha ni hpe sha n ga hpung woi ni hpe mung Myen shawnglam hpyen hpung a shawng kaw hkawm shangun nga ai re.

February 22, bat Mali Ya jahpawt Daru Yang lahta Su Yang mare na RCM Hkatawlik hpung sara Lagyi Yaw hte Slg. Hpraw Naw Awn yan hpe Myen ni shawng kaw hkawm shangun nna Kawa Pang mare ding sa de woi lung wa ai. Dai re majaw MHH ni n gap nna yu shalai kau ai.

Raitim Kawa Pang mare dingsa du ai ten hpung sara yan wa mat ai hte hkying 10am jan hta Mungshawa Hpyen Hpung ni hkap shaingla gasat dat nna asuya dap maga du jum 1, gyi 1 si, marai 10 jan hkala ai lam, Dapba 1 shiga lawk tsun ai.

Shana maga hkying 4pm jan hta hkala hkrum ai ni hpe Myitkyina de mawdaw kaji 2 hte htaw yu mat ai lam, matut chye lu ai.

Bat mali ya shana maga hkying 5pm jan hta gaw Nam Hkam mare dingsa kaw gasat poi byin ai lam chye lu ai.

Mani bat Manga Ya, February 23 hta mung Htingbai Mare dingsa lawu lahta shara 2 kaw gasat poi ai hta shi hkala shiga n chye lu shi ai.

Myen hpyendap, Hpehkung daju Tsa.Ka.Hka Masat (7) na hpyen n-gun maram 300 jan hte Myitkyina-Putau mawdaw lam Tayang Zup lahta KIA Dapba 1 ginra kata htu shadut nga ai re lam, sagawn chye lu ai.

Putau lam maga hku nna mung, asuya hpyen n-gun maram 500 jan gaw Mali Hkrang Walawng KIA Dung 7 ginra de htu yu nga ai lam, sagawn chye lu ai.