Putau lam KIA Shing Kap Bum hpe Myen hpyendap zing

KIA hpyem hprim, Laiza

Myitkyina-Putau lam Sumpyi Yang mare makau KIA Dapdung (7) a Shing Kap Bum dap hpe Dec. 7, bat Mali Ya shani, Myen asuya dap ni gasat zing la sai re.

Putau daju Myen hpyendap Hk.L.Y 46 hpyen hpung gaw Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap KIA Dapba (1) npu Dung (7) a Shing Kap Bum hpe hkying 3pm jan ten htim gasat ai majaw aten kadun majan byin nna shana de KIA maga yen kau sai re.

‘Tinang dap kata masha galai gachyai hte hpyen n-gun n nga ang ai ten’ dai hpe asuya dap ni ahkaw ahkang la nna gasat zing ai re lam, KIA shawnglam shiga lawk tsun ai.

Ya na zawn gasat zing ai, hpang shani Dec. 8 ya hta Putau de na hpyen n-gun bai wa lung jat ai majaw, ya ten Sumpyi Yang de htu tawn ai Myen hpyen n-gun 100 jan sai lam chye lu ai.

Lai wa sai November shata kaw nna, Myen asuya dap maga KIA hpe jahte tam htim gasat ai lam ni galaw wa ai majaw ya ten grau nna Hpakan hte Danai ginwang kata aten n tam gasat poi ni byin pru nga ai re.