Kamai kaw Ing-htawng-zu hta na Myen hpyendap matsun

Kamai mare, Mugawng-Hpakan lam

Danai de majan byin nga ten, Mugawng-Hpakan lam Kamai kaw dinghku shagu a Ing-htawng-zu dinghku masha jahpan laika hta gahkyin ya na matu Kamai byuha kung Myen hpyendap, dai ni matsun dat sai re.


Kamai Myu-ma, Kawng Ra hte Htoi San Yang mare ni nga ai nta kun dinghku shagu a Ing-htawng-zu laika copy galaw nna hta ya na matu byuha kawng hpyendap matsun ai re. Ya ten Myen hpyendap dapnu (tat-ma) 101 ni byuha kawng hta du taw nga ai re.

Ndai lam hte seng nna mying n tsun mayu ai Kamai buga masha langai ndai zawn tsun ai.

“Gara hku masa re kun gaw n chye ai. Raitim ya anhte hpe ndai Kamai grupyin kaw nga ai Kawng Ra, Htoi San Yang, Myu-ma..e ndai hkan na Ing-htawng-zu ni yawng hpe e mik-tu-ku nna.. hpyendap ni hpyi ma ai.”

Bai nna, ‘hkawm sa hkawm wa nga yang mung gara de hkawm sa ai’ ngu ai du hkra shiga jaw na matsun wa ai re lam, lahta na salang wa tsun ai re.

Ndai sat lawat gaw, buga masha ni ntsa ‘jahkrit sharim ai masa langai re lam,’ hpyen masa ru maram ai buga masha ni myit sawn tawn ai re.

Lai wa sai Myen hpyendap asuya lak htak hta mungchying masat hte Ing-htawng-zu jahpan ni hpe aten shagu jep lai wa masai. Ya kalang bai dai ladat kahtap jai lang wa sai rai nga ai.