Daihpa kaw hpyen yen 4,000 jan chyat rawng nga

KBC Amu madu Rev. Dr. Hkalam Samson, Danai hpyen yen dabang de sa du gawan nga yang, June 10, 2017

Danai de Myen ni n shalai ai majaw hpyen yen buga masha 4,000 jan Lido lam, Daihpa kaw chyat rawng taw nga ai lam chye lu ai.


Ya ten du hkra Danai Hkalup, AG hte RC nawku hpung masum kaw hkap la tawn ai hpyen yen 1,000 jan re. Raitim shanhte hpe Danai kaw n tawn ai sha Kawng Ra de htawt kau na matu seng ang ai Danai hpyendap hte asuya ahkaw ahkang lu ni gaw nawku hpung ni de jahkring hkring sa matsun ai lam, nawku hpung ni tsun ai re.

Myen asuya Myen hpyendap matsun ai Nawnglung Kawng Ra mare gaw Danai mare n du shi ai deng 10 hta nga nna, majan ginra re majaw shimlam n nga ai shara re.

June praw 5, bat Langai Ya jahpawt daw 12:30 am daram hta, Nga Mai Kung (Awnglawt lam she) na Myen hpyendap ni Kawng Ra de laknak kaba 4 lang gap bun ai majaw Nbwi jan gaida hkan nu nta masha 3 hkala hkrum mat ai re.

Dai shani kaw nna Nawnglung Kawng Ra mare masha ni yawng ngu na mung ni nawn ai Ting Kawk hte Danai de hprawng yen nga ai re.

Hpyen yen buga masha ni ntsa Myen asuya Myen hpyendap a ganawn mazum ai sat lawat ntsa bat Kru Ya shani Danai de sa du gawan nna Myitkyina de bai du wa ai Jinghpaw Wunpawng Hkalup Hpung Ginjaw, KBC amu madu Rev. Dr. Hkalam Samson ndai zawn tsun ai.

"Um anhte hpyendap ni shanhte shara la mayu na shakyin ai bungli re. Shanhte rai tim hpyendap chyu sha n re asuya hte pawng nna galaw ai bungli rai ma ai. Hpa majaw nga yang asuya de na uphkang ai ni lawm nna laika wa jahkrat ai re majaw shanhte a myit jasat gaw...anhte asan sha mu lu ai le. Anhte ni hpe dai zawn jamjau jaw ai. Rai na ding tawk hku wa mai ai ni hpe mung pat kau rai nna htaw nhtang hku wa. Rai nna Danai kaw mung hpyen yen n kam yu ai nga nna hpyendu kaba wa gaw dai kaw na gawt kau re ni...hpe yu shaloi gaw anhte mungshawa ni hpe grau nna Wunpawng sha ni hpe dingsa jamjau hkra galaw taw ai ladat langai re ngu nna asan sha dai hku mu mada ai."

Ya ten majan ginra na n lu pru shi ai Hkalup hpung masha ni grai naw nga ai lam hpe Danai Buga Hkalup Hpung a mying n tsun mayu ai sara langai ndai zawn tsun ai.

"N lu pru shi ai grai naw nga shi ai ga rai nga ai. Ya dai anhte Sut Chyai Ginra Nawku Hpung ngu Danai buga hkalup hpung a mare hpung langai hku di da ai ndai Sambra, Oi Law, N'grau Hkrat dai hkan na ni nan gaw pyi garai pyi n pru shi nga ai ya. Rai na pat maw kata na ni ma n pru shi ai grai naw nga ai. Ya pru ai ngu ai mung shanhte lam pat da ai majaw htaw...npu de na tsun ga nga yang gaw mawng-hku lam pung-tsan i dai hku pru wa ai sha re. Daihpa lam hku le."

Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap, KIA Dung 14 ginra Nambyu hka mayan pat maw ja maw ni hta June praw 3 ya shani Myen asuya dap ni htu shang wa ai kaw nna majan byin wa ai re.

Nambyu pat maw, ja maw na mungmasha ni yawng ‘June 15 hpang jahtum pru’ nga nna Danai hpyendap hte asuya a sadi jaw laika hpe June praw 5 ya shani nbungli hte agat jahkrat ai re. Rai nna, hpyen yen ni Danai de pru wa jang, ya ten du hkra lam hkap pat da ai re.