Sadi jaw aming a majaw maw na pru wa ai hpe Myen hpyendap bai pat hkum

June 6 ya shana Danai de hprawng yen ai mungmasha ni hpe Danai jakli daru e Myen hpyen ni hkap jep nga yang

Myen hpyendap nbungli hte agat ai sadi jaw laika a majaw hprawng yen wa ai, Danai majan ginra na mungmasha tsa kaba hpe Danai de pru wa ai lam kaw bai pat hkum tawn ai re.


Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap, KIA Dung 14 ginra Nambyu, Namhkam mare hta grupyin pat maw, ja maw hkan na mungmasha ni Danai mare de jakli hte pru wa na lam hpe Danai hpyendap D.K.Ts hte asuya ahkaw ahkang lu ni pat hkum ai re.

Dai hpyen hprawng masha ni hpe garum jaw nga ai, shimlam a majaw mying n tsun mayu ai sara langai Jinghpaw Shiga Dap KNG de ndai zawn tsun ai.

"Laika kaw 15 (June) ya shani pru mu nga ti na ya hte nbungli hte gat da ai le praw 5 (June) ya shani. Rai nna yawng mung hkrit kajawng rai nna pru mayu jakli gaw bai n hpaw ya re taw ai ga rai nga ai. Seng ang ai rung (asuya) de praw 5 (June) ya shani sa ti na tsun rai yang gaw..shanhte ni praw 6 ya praw 7, 8, 9 mali ya shaw mu nga.. woi la mu nga ai rai nga... mani jakli 12 rau sha naw woi shi ai. Daini gaw bai n lu sa sai."

Mana de shapraw la lu ai hpyen hprawng masha 405 tup rai nna shanhte hpe Danai mare Hkalup Nawku Hpung (KBC) wang, Hkatawlik (RC) Hpung wang, AG Nawku Hpung wang hte bukda hpungkyi jawng ni hta shara jahkrat tawn ai re.

Danai Hka jakli daru Pauk Wah kaw du nga ai 700 jan hte Ja Ngai Yang kaw du nga ai 300 jan hpe daini woi na masing raitim asuya ahkaw ahkang lu ni pat hkum ai majaw n lu woi la ai lam, lahta na salang wa tsun ai re.

Daini shani ga-ang ten, Danai Hkalup Nawku jawng kaw Danai asuya salang ni, pyada ni hte hpyendap masha ni gaw nawku hpung woi ni wa hkrum ai re. Shaloi hpyendap masha langai gaw ‘shanhte sadi jaw laika shabra ai n re nga’ bai ningdang tsun nhtawm hpyen hprawng masha woi shapraw ai nawku hpung woi ni hpe mahtang nhtang hku mara tam tsun shaga mat ai lam tsun ai.

"Nanhte nawku hpung ni madaw wa.. hpyen yen camp, IDP cam hpaw na matu yaw shada masing kaba rau nanhte e woi agaw shaw la ai re ngu na she nhtang hku mara shagun taw na.. anhte hpe ya amyu myu le i jahte tam wa ai hku rai nga ai. Masha shabra kau mu dai kaw hkum nga shangun nga."

Burma-army's-warning-to-amber-and-gold-miners-in-Hukaung-Valley.jpg

Danai kaw na jakli ni hpe Pauk Wah hte Ja Ngai Yang de n sa na matu Danai hpyendap hte asuya ahkaw ahkang lu ni pat da ai re.
 
Dai re majaw Pauk Wah hte Ja Ngai Yang kaw du nga ai hpyen hprawng masha ni gaw dai shara ni hta ginsum nta mung n nga rai, jan prang kaw tsap marawng jawng let jam jau hkrumnga ai lam, hpyen yen garum kahtau shiga lawk tsun ai re.
Nambyu, Namhkam hte pat maw na mungmasha ni gaw shanhte nga ai shara ni de Myen hpyendap a laknak kaba si ni mung hkrat ai majaw shanhte hpe Danai de woi la na matu Danai nawku hpung ni hpe garum hpyi ai re. Dai lam hpe Danai hpyendap hte asuya ahkaw ahkang lu ni hpe bawngban ai shaloi ahkang jaw ai majaw nawku hpung ni lit la nna hpyen hprawng masha ni hpe shapraw la ai lamang galai wa ai rai nga ai.

Raitim, ya ta tut hpyen yen ni hpe Danai de woi shapraw hpang wa ai shaloi gaw hpyen hprawng masha ni nawku hpung wang ni hta shingbyi nga ai hpe Danai Myen hpyendap hte asuya ahkaw ahkang lu ni gaw “n mu mayu ai lam,n ra ai lam” dai ni tsun wa ai re nga, nawku hpung ni tsun ai re.