Howa mare majan hta Myen du 2 si, hpyen hpung up hkala

Munggu ginra Dapba 6 hpyenla langai

Bat Manga Ya shani Lahta Sam mung Mungbaw mare grupyin, Howa Bum mare dingsa makau KIA Dapdung 36 hte byin ai hkrum katut majan hta, Myen hpyendap maga du 2 si nna hpyen hpung up, mung laja lana hkala hkrum ai re.


Masum ya na ai hpang, daini Laban jahpawt hta she si mang hte hkala hkrum ai ni hpe lu shaw la ai re lam chye lu ai re. Dai hpawt hkala hkrum ai hpyenla 2 hpe mung htaw-la-gyi hte htaw mat wa ai hpe mu ai lam, ginra masha langai tsun ai re.

Shanhte gaw Myen hpyendap dapnu (tat-ma) masat 11 npu Hk.M.Y 212 na rai nna ya ten Mungbaw, Mai Hpang kaw dap daju ai re lam chye lu ai.

Ndai Myen hpyen hpung gaw March 24 ya shani, Manping lam hku nna Howa Bum mare dingsa de lung wa ai kaw, KIA Dapba 6 Dung 36 hte, hkrum katut majan byin ai re.

Myen dap maga si hkala law ai hte shanhte dap de bai htingnut mat ai re. Bat Kru Ya shani si hkala hkrum ai ni hpe shaw la na matu lung wa ai Myen dap hte KIA dap 36 lapran hkying hkum mi daram bai gap hkat ai re. Raitim Myen ni hpa n lu la ai sha bai htingnut ra mat ai re.  

Kokang MNDAA ginra hta, KIA shanglawm ai Northern Alliance - Burma, Lahta Myen Mung Daphpawm hte Myen asuya dap lapran, lai wa sai February shata kaw nna ya ten du hkra shani shagu, laja lana majan byin nga ai re.

Ndai ten Kokang ginra hte Sak Hkung Hka sha din ai Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap KIA Dapba 6 Munggu ginra hta mung, Myen hpyendap a hpyen masa shamu shamawt ai hta hkan nna majan law wa mai ai lam, KIA Dapba 6 hte ginra masha ni sawn tawn ai re.