Gidon post majan kaw Myen si hkala 80 du

Jinghpaw mungdaw shawnglam hta hkrat sum ai Myen hpyendu langai

Myitkyina-Manmaw lam Dabak Hka hku Nhkram Bum, Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap KIA a Gidon post hpe lahkawng ya htu gasat ai Myen asuya hpyen hpung ni si hkala 80 daram nga nna, bai htingnut mat sai re lam, shawnglam shiga lawk tsun ai.

September 16, 17 lahkawng ya asuya dap ni KIA Dap Nawng Dapdung, DND 252 a Gidon post hpe laja lana laknak kaba ni gap sharu bun nna htim gasat ai raitim KIA maga ja ja ninghkap ai majaw bai htingnut mat ra ai re.

KIA shawnglam shiga lawk tsun ai hta, lahkawng ya aging agang gasat gala majan kaw Myen maga si ai 30 jan hte hkala ai 40 jan daram nga na re lam tsun ai.

KIA maga hkala hkrum ai marai 2 sha nga ai lam chye lu ai re.

Ya na zawn Myen asuya dap ni si hkala law ai hte htingnut mat ai shiga hpe asuya hte tatmadaw hpyendap shiga dap ni hta kaga mi n tang madun ai re.

Lai wa sai August shata kaw nna hpyen masa hku ahkyak ai ndai Gidon post hpe Myen hpyen ni htu gasat wa ai hta, August 23 ya shani gaw Rasha gasat helicopter Mi-35 lahkawng hte sa htim gap wa sai mung re.

Raitim shanglawt ni ja ja shingla gasat nga dingyang re majaw, Myen hpyendap maga Gidon post hpe lu hkra zing shakut ai hku nna Waimaw maga na hpyen n-gun garum ni bai jat nga ai lam sagawn chye lu ai.