Sah Maw hpyen yen dabang de Myen hpyen ni shang jep

Sahmaw Hpyen yen camp (photo credit - Buga Shanan)
Jinghpaw mungdaw, Myitkyina-Mandalay wanleng lam ntsa, Sah Maw mare Hkalup Nawku Hpung Wang kata hpyen yen dabang de Myen asuya dap ni mani September 18 ya hta shang jep ai lam galaw dat sai.
Dujum Wai Yan Linn woi awn ai Sah Maw daju Hk.L.Y (105) dap hte pyitusit (n’gawn hpyen) pawng hpawm hpyen hpung gaw, ahkang hpyi ai lam n nga ai sha nawku jawng IDP camp hpyen yen ginsup nta nkau de shang jep shalau ai lam ni galaw ai hpe dabang lit hkam Sara La Doi Awng tsun ai.

“Gawk ni hkan alun ya ai sutdek ni hkan hpaw ya ai. Hkuwawt hku na shang na aw ra alun ndai alun re ai lam ni gaw nga ai. Kaga grai wa jahkrit shama re ai lam ni gaw n nga ai.”

Dujum Wai Yan Lin tsun ai gaw “Sah Maw makau kaw KIA dap 11 ni hte hku nna shanhte hpe n-gun kaba hte wa gap ai majaw bai nna Sah Maw hpyen yen camp hta mung pru pru shang shang grai nga ai majaw dabang kata hpyen yen ni a sumla deng la mayu ai majaw sa ai” re nga Sara La Doi Awng matut tsun ai re.

Shawng shani, September 17, bat Kru Ya shani hta Sah Maw mare makau Sut Leng Yang, Tsap Ba Bum e asuya dap hte KIA dung 11 hpyen hpung ni gasat gala majan byin wa ai re.

Raitim, dai sumla dem la na ahkang hpe dabang tara hku nna ahkang n jaw ai lam hpe Sara La Doi Awng shi nan hpyendu wa hpe tsun ai lam chye lu ai.

Dai zawn tsun ai majaw, camp lit hkam Sr. La Doi Awng (snr Zau Doi), mare uphkang salang hte buga la hpa awn ni hpe shana maga hkying 5 daram hta hpyendap de woi mat wa nna hkying 6 jan hta bai dat dat ai rai nga ai.

Ya ten Jinghpaw mungdaw dingda Manwin hpyen yen dabang de Mandalay-Muse-Namhkam lam hku nna Mungkan Wunpawng Malu Masha Garum Ntum Hpung, WFP a shata mi kalang n-gu garum jaw nga ai lam hpe Namhkam e Myen asuya dap pat hkum da ai shata lahkawng du wa sai majaw, hpyen yen ni hpa shadu sha pyi n-gu n nga malu masha gase nga sai re.