Manwin hpyen yen dabang lusha jarik, Myen dap n shalai

burmese troop in Manwin
Jinghpaw mungdaw Manwin hpyen yen dabang a matu shata mi na n-gu htaw lung wa ai Mungkan Wunpawng lusha garum ntum hpung WFP a mawdaw yan hpe Myen hpyendap n shalai pat shingdang ai majaw hpyen yen ni lusha gadawn nga sai lam chye lu ai.
Shata mi kalang garan jaw nga ai WFP a n-gu, ya n lu shi ai majaw, Manwin hpyen yen IDP masha 3,000 jan gaw ya ten ‘hpa shadu sha na pyi n-gu n nga yak hkak nga sai lam,’ Manwin mare na hpyen yen lanu lahku nga ai nawku hpung woi langai tsun ai.

Manwin kaw nga ai hpyen yen dabang mali hta, Jinghpaw Wunpawng Hkalup Hpung Ginjaw (KBC) lit la lakawn ai KBC-1 hte KBC-2 dabang, ngam ai lahkawng gaw Hkatawlik Nawku Hpung lit la lakawn ai RCM-1 hte RCM-2 dabang ni re. Dai hta n ga, hpyen yen nkau gaw Manwin mare jinghku jingyu nta ni hta shingbyi nga ai re.

Muse-Namhkam lam hku nna Manwin de lung wa ai World Food Program, WFP a n-gu, sau hte shapre hte mawdaw kaba mali hpe asuya dap ni Namhkam mare kaw nna n shalai pat hkum tawn ai re.

Ya ten dai WFP hpyen yen lusha jarik ni hpe Namhkam mare gudawng e zing da ai gaw, dai ni hte nhtoi 20 ya daram du sai lam, lahta na hpung woi wa tsun ai.

Myen hpyendap Sinpraw Dingdung Daw Daju (Ya-Ma-Hka) taimu hte Dingdung Daw Daju (Ma-Pa-Hka) taimu yan a matsun hte maren, ya na zawn WFP a Manwin hpyen yen dabang lusha jarik hpe pat hkum ai re lam, hpyen yen lanu lahku hpung ni Jinghpaw Shiga Dap KNG de tsun ai.

‘Dai n-gu gaw laknak hpai hpung ni hpe garum na n-gu re. Manwin hpyen yen ni lusha garum n ra sai. Hpyen yen mung n nga sai’ nga Myen hpyendap ni n teng n man shiga ni tsun shabra nga ai lam chye lu ai.

Ndai mabyin a shawng, August 25 ya shani hta KBC mawdaw langai hte Miwa ga jarit mayan Jinghpaw hpyen yen dabang mali a matu Mungkan Wunpawng Garum Hpung UN-OCHA a tsi mawan htaw lung wa ai hpe Myitkyina-Loije lam Sinlum Bum Myen dap hta n shalai pat hkum ai sha n ga, tsi nkau hpe mung zing la ai lam ni galaw wa sai rai nga ai.