Gauri nawku jawng hta Myen hpyen ni shang rawng nga

Myitkyina-kambaiti lam ntsa mu lu ai Myen hpyen la

Jinghpaw Mungdaw Mugawng-Hpakan lam Gauri mare Nawku Jawng wang kata de Myen asuya dap ni shara jahkrat nga ai re.

Hpyen n-gun 30 daram the Myen hpyen ni gaw Gauri mare Manden Shanglawt Hkristan Nawku Hpung (ICM) jawng wang e dai hpawt September praw 6 hta shang wa ai rai nna, shana de du hkra naw nga taw ai lam, buga masha ni Jinghpaw Shiga Dap KNG de tsun wa ai.

Gauri mare gaw Mugawng hte Kamaing lapran mare rai nna lai wa sai August shata praw kaw nna asuya hte Wunpawng Mungdan Shawnglawt Hpyendap KIA lapran jahkring hkring majan byin ai shara mung rai nga ai re.

Bai nna, Jinghpaw mungdaw sinpraw Waimaw ginwang KIA Dung 3, Sadung ginra de mung asuya dap ni n-gun jat shamu shamawt nga dingyang re lam ginra masha ni tsun nga ai.

KIA bawm hta asuya hpyenla 3 si

Hugawng Pa, Ledo lam Shahtu Zup ja maw hta shamu shamawt nga ai Myen hpyen ni mani September praw 5 ya shani KIA bawm kapaw la nna marai 3 si, kaga marai 4 hkala hkrum ai lam ginra buga masha ni tsun ai.

Dap mying n chye ai dai Myen hpyen hpung gaw Shahtu Zup mare sinna, KIA Dapdung 14 ginra Hka Dap Zup ja maw maga shang shamu ai kaw KIA a bawm kapaw hkrum ai rai nga ai.

August shata praw kaw nna, Shahtu Zup ja maw de tatmadaw Myen hpyendap gaw laja lana majan baw gasat wa ai majaw KIA Dung 14 hte ya ten du hkra gasat gala majan ni byin nga ai re.

Lai wa sai bat, August 31-September 4 laman, Nepyidaw e ‘Tsaban 21 Panglong Zuphpawng’ galaw nga ten Myen hpyendap gaw Hugawng Pa KIA Dapba 2 ginra Danai de hpyen n-gun wa jat ai lam ni galaw wa sai re.