Laknak hpai masha 23 Hpakan shawa hpawng hpe je pat

photo - Myusha Gintawng (facebook)

Dai hpawt daw Hpakan lungseng maw, Mashi Kahtawng e ‘Tsaban 21 Panglong Zuphpawng’ hte seng nna galaw nga ai shawa hpawng de Myen hpyen ngu sawn lu ai mungshawa hking hte laknak hpai masha 23 maja shang wa nna dingbai dingna jaw wa sai.

Hpakan ginwang nawku hpung hkum hkra, htunghking hpung hte buga shara shagu na myit su salang 90 daram hte Mashi Kahtawng Hkalup Nawku Jawng wang e ‘tsaban 21 Panglong hta Hpakan sut nhprang hte seng nna zuphpawng’ galaw nga ten ndai zawn sa dingbai dingna jaw ai re lam poi shabyin shatai ai ni tsun ai.

‘Myen ga’ ga let mungshawa hking dagraw rai sa wa ai laknak hpai masha ni hte seng nna, zuphpawng woi awn galaw Mungshawa Zinlum Hpung (Hpakan) a ningbaw Sara Lamawng La Tawng ya na zawn Jinghpaw Shiga Dap KNG de tsun ai.

“Marai 23 re. Raitim shanhte buhpun palawng gaw mungshawa hking re. Mungshawa hking ngu hta anhte Hpakan na ye-ma-se ni hta grau sawng ai buhpun palawng hte sinak laknak hte hkrak rai sa wa ma ai. Shanhte gaw shiga lu ai majaw sa jep ai re nga tsun ai. Jep mayu yang jep mu nanhte myit sha re ngu yang shanhte kaw na hpyendu wa gaw pru mat wa ai. Du nga tim hpyen hking hte n re. Ginsup ai kaw bu ai labu kadun hte.”

Dai laknak lang ai ni a sat lawat hte tsun ai shaga ai hpe madat maram yu yang, Hpakan e nga ai Myen hpyendap na re ngu hkrak tup lu tsun ai rai nna, ndai zawn re zuphpawng hpang e n lu galaw hkra sa jahkrit shama ai re nga Sr. La Tawng tsun ai.

Mungdan ting madi shadaw garu nga ai ‘Tsaban 21 Panglong Zuphpawng’ hte seng nna galaw ai mungshawa ni a zuphpawng hpe ya na zawn laknak lang wuhpung langai sa jahkrit ai lam hpe ahkyak la ya na matu, Hpakan Amyusha Zinlum Hpung ni kaw nna bawngban sa wa na re lam shi matut tsun ai.