Jinghpaw karate ninghkrin Sin Wa Awng n nga mat

Jinghpaw karate ninghkrin Sin Wa Awng n nga mat

Karate hkyeng hpaji hte mying dan hkung ai Sara Pungga Sin Wa Awng gaw shi asak 45 ning hta n nga mat wa sai re.


Shi, Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung, KIO uphkang ginra Miwa ga jarit Je Yang Hpyen Yen Dabang e jawngma ni hpe karate sharin sara tai nga let hkum n pyaw wa nna Mandalay tsirung hta tsi tsi hkam la nga ten, August praw 6, bat Kru Ya shani n nga mat wa ai re.

Lai wa sai 1990 ning hpang, Sin Wa Awng gaw Myitkyina YMCA hta shi a sara, sara Gun Shawng npu ningtau karate sharin sara tai nga let Japan mung karate shingjawng poi du hkra shi shanglawm wa sai re.

Ma num kasha 3 a kawa Jinghpaw karate ninghkrin sara Sin Wa Awng a makoi mayang lamang hpe Myitkyina, Shatapru dum nta e daini akyu hpyi hpawng galaw nna Jaw Bum Wunpawng Hkristan Lupding Lupra de makoi mayang sai re.