Gum Seng Awng manghkang, maga lahkawng sakse ni hpe jep san hpang

Gum Seng Awng manghkang, maga lahkawng sakse ni hpe jep san hpang
Myen asuya hpyenla yan a gap sat hkrum ai, Jinghpaw computer dakkasu jawngma Shd. Gum Seng Awng a manghkang, shang n’nan tara hkam-tara shawk lahkawng maga na sakse ni hpe san jep ai lam, Myitkyina Masat (1) pyada dap e July 11, bat Langai Ya shani galaw wa sai.
Tara shawk maga, sat hkrum ai Shd. Gum Seng Awng, 19, a manang masum rai nga ai--- Shd. Yosep Brang Nan, 19, Dap Kawng, Shd. Htoi San Awng, 18, Jinghpaw Jut hte Shd. Sut Jat Awng, 17, Du Kahtawng, ni hpe jep san wa sai re.

Bai tara hkam maga, masha gap sat ai Myen hpyendap Masat (727) htau-pu, htaw wa htaw sa dap na hpyenma Mawng Mawng hte lat gyi Nang Hkyi Hkyin Dang yan, kaga sakse hku nna manghkang byin ai shana dai hpyenma yan hpe garum sa hpyi ai ramma sumtsaw yan (ah-toi) lahkawng, marai mali--- Mawng Win Myo Than, Mawng Si Sar Ye, Ma Nan Lay Wah hte Ma Nwe New, ni hpe shaga jep wa sai re lam, tara shawk maga garum jaw ya nga ai, PCG, Simsa Lam Akyu Galaw Hpung na Slg. Lamai Gum Ja tsun ai.

Tara shawk maga sakse marai masum htawn tsun wa ai lam hte seng nna Slg. Lamai Gum Ja ndai zawn tsun ai.

“Balik ni hku nna si mat wa ai ma a manang marai 3 a sakse tsun ai hpe matsing ka la ai dai madang sha naw re. Myen hpyen la hkawng ma lawm ai. Htaw ra စံုတြဲ lahkawng, num sha lahkawng la sha lahkawng marai 4 shanhte maga yawng marai 6 hpe masha တန္းစီ na jep ai.”

Manghkang (a-mu) hte seng nna jep san ra ai grai naw nga ai majaw gara hku byin na n lu tsun shi ai raitim masa kaja ai lam, Slg. Lamai Gum Ja tsun ai.

Pyada ni san jep ai shaloi, tara hkam hpyenma yan tsun ai ‘ramma marai 8 hte htwi hkat ai kaw hpyenma Maung Maung a sinat gashun ai kaw pala dumhpran mat ai’ ngu nna tsun ai lam n jaw n teng ai, hpa majaw nga yang manghkang byin ngut hpang she ramma ni hkan sa re lam hpe tara shawk maga sakse masum tsun shapraw ai lam, tara shawk maga na tara kasa Slg. Hkun Nawng tsun ai.

Ndai manghkang san jep ai hta tara shawk maga, Mungshawa Zinlum Hpung-Myitkyina kaw nna mung tara masa garum jaw nga ai lam chye lu ai.

Lai wa sai June shata 20 ya shana hkying 9 minit 40 daram hta, Myitkyina, Thida Lawk lambraw lai, Tahkin Net Hpye Lam hte Thida Lam lakying-4 hkrum ai shara e hpyenla yan gap ai sinat pala ningma masum hte Shd. Gum Seng Awng si mat ai re.

Ya na zawn hpyendap a laknak n lang ai jawngma langai hpe gap sat kau ai manghkang ntsa, tatmadaw hpyendap hte asuya hku nna tara rap ra ai hte ahkyak la jeyang ya na matu, jawngma ni a ninghkap n-gun madun ai lamang ni hpe Myitkyina n ga lawu Myen mung, Yangon, Mandalay hte Mung Ywa ni hta mung galaw mat wa sai re.