Danai ginwang kata hka hpyen hkrum nga

Hka lim wa ai Danai Mare, Hugawng Pa, Jinghpaw Mungdaw

Jinghpaw mungdaw Hugawng Pa, Danai ginwang kata ndai bat pru de kaw na marang n sim n sa htu ai majaw, Danai Hka tung kaba wa ai majaw buga masha ni hka hpyen hkrum nga ai lam chye lu ai.

Dum nta ni hka lim mat ai majaw buga masha ni gaw hka n du shi ai, lam n’maw hte kawng ntsa hkan hprawng yen nga ai re hte, gumhpraw lu ai ni gaw htap tsaw ai manam jarawp hkan hprawng yen shanu nga ai re lam, Danai mare na Hpauyu Hka tsun ai.

Ya ten hka hpyen hkrum nga ai ni garum ningtum ra kadawn nga ai raitim, asuya seng ang ai ni maga na garum jaw ai lam garai n na lu shi ai nga, shi tsun ai.

Lai wa sai mali ya daram kaw nna marang n sim n sa htu nna hka kaba wa ai raitim, July 8, dai ni jan bai pru wa ai majaw hka bai yawm wa ai lam chye lu ai.

Ya ten Jinghpaw mungdaw sha n ga Rahkai mungdaw hte Hkang mungdaw ni hta mung hka kaba wa ai majaw, dai ginra na buga masha ni hka hpyen hkrum nga ai ten mung rai nga ai.

Asuya Du Hkra Ladaw hte Shingra Tara Matsun Dap a dai ni na hka shadang maram tawn ai hta, Danai Hka a hka nam Chin Dwi Hka lawu de Sagai Ginwang kata hka kaba wa na tsang ra ai shara hku nna masat tawn ai hpe mu lu ai re.