KIA Dung 15 Myen dap a laknak kaba gap hkrum


Myen asuya dap gaw Jinghpaw mung Manmaw ginwang, N’mawk ninghtawn Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyen Dap, KIA Dung 15 dap hpe laknak kaba hte May praw 5, mani gap bun ai lam chye lu ai.

KIA Dapba 3 npu, Dung 15, Gauri Krung na hpyen dap hpe, Myothit hkridun Hk.M.Y 320 dap ni gaw yawm htum laknak kaba 8 lang gap bun ai re.

Ndai mabyin ntsa Laiza ginjaw na lit nga KIA du kaba Nhpang Naw Bu gaw “dung 15 maga Myen ni sinat kaba hte gap ai lam gaw nga ai. Raitim dai gaw shanhte maga hku na gap ai hpe gaw anhte hku na gap n htang ai lam n nga ai” nga nna Jinghpaw Shiga Dap KNG de shateng tsun ai.

Asuya dap gaw dai KIA Dung 15 makau, Dung 1 ginra KIA hpun lawk dap 2 hpe mung ndai sha praw 1 hte 2 ya laman gasat zing la sai re.