Bung ja du nna Maga Yang dabang nta 260 jan hten mat

Maga Yang Hpyen yen Dabang

Jinghpaw mungdaw, Miwa ga jarit Maga Yang hpyen yen dabang hta dai ni hkying 2 daram e bung ja a kajawng bung ahpawt wa nna nta 260 jan hten mat sai re. 


Hkying hkum chyen hkawt byin ai hta dabang kata laika sharin jawng 1, tsi rung 1, nawku jawng 1, rung nta 2, ma ginsup nta 1, dabang ap nawng nta 2 hte nta yawng pawng 263 hten run mat sai lam dai Maga Yang hpyen yen dabang up Slg. Lasang Brang Seng Jinghpaw Shiga Dap KNG de tsun ai.
 
Dum nta hten run ai lam law ai raitim, camp kata masha ni hta grai sawng hkra machyi hkrum ai n nga ai lam dai dabang up Salang wa tsun ai.
 
Hpyen yen nta 607 nga ai kaw nna 260 jan gaw dai ni nbung jahten kau ai jahpan hta lawm sai re.
 
Maga Yang hpyen yen dabang (IDP camp) gaw Waimaw ginwang, Miwa ga jarit masat shadaw 8, Kampaiti a lawu daw de nga ai rai nna masha 3,000 jan shingbyi nga ai hpyen koi yen langai rai nga ai.