KIO simsa lam sen htu na KBC hpe tsun shangun

KBC rung kaw Myen hpen du ni sa jahkrum

 

Myen asuya hpyendap lahta tsang hpyendu langai gaw Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung KIO hpe simsa lam sen htu na matu Jinghpaw Wunpawng Hkalup Hpung Ginjaw KBC hku nna, mani April 7 bat Mali Ya shani kalang bai dip n-gun jaw wa sai re.

 
Hpyendap Daju (Hkarang), Masat (1) Laksan Hpyen Majan Masing up Lat Du Daju Jum Htun Htun Nawng gaw shana de hkying 6 daram hta Myitkyina, Dingda Shanzu Lawk KBC ginjaw rung de sa du tsun ai rai nga ai.
 
KBC rung kaw nna sara ni hte hkying hkum mi chyen hkrum shaga ai hta, Du Kaba Htun Htun Nawng gaw KIO hpe simsa lam sen htu na matu ‘KBC hpe tsun shangun ai re’ nga KBC Mu Na Kyit Hkai Dap magam gun langai Jinghpaw Shiga Dap KNG de tsun ai.
 
Myen du kaba gaw ya na zawn KBC hpe tsun nna, namsi hte alu gumhpraw kumhpa mung jaw da ai re.
 
Mana de du kaba Htun Htun Nawng, KBC de sa na lam shiga shana wa ai shaloi ‘KBC amu madu kaba Rev. Dr. Hkalam Samson n nga ai majaw, hkum sa shi ngu tim, atik anang sa wa ai re lam’ KBC tsun ai.
 
Shanhte KBC rung de n sa shi ai, dai shani jahpawt daw hta sha, KIO ginjaw Laiza makau Ban Dawng Yang KIA Dung 18 a shawnglam post kaji lahkawng hpe asuya dap ni laja lana gap gasat wa ai majaw yen kau ya sai re.
 
Dai KIA ni yen ya ai shara de dai hpawt Myen dap ni shang wa ai hpe KIA ni bawm hte gasat ai majaw Myen ni laknak kaba hte bai gap bun ai lam KIA shawnglam shiga lawk tsun ai.
 
Myen hpyendap gaw Jinghpaw nawku hpung ni hta kaba dik, KBC hku nna KIO hpe hpyen masa mungmasa dip n-gun jaw ai lam gaw ndai lang shawng n’nan n raitim, ya lung wa ai mung shawa asuya ladaw e gaw nambat langai lang rai nga ai.