Chiang Mai Myen nawku hpung 14 ning hpring chyeju shakawn

Buga Senhkum, Grace Church Chiangmai

Htai mung Chiang Mai mare, shawng ningnan Myen ga hku nawku ai nawku hpung a 14 ning hpring chyeju shakawn lamang hpe Myen mung yu ngwi ninghkrin kaba ni hte rau March 19-20, lahkawng ya galaw wa sai.

‘Chiang Mai Grace Nawku Hpung’ hpe 2002 hta Korea sasana sara Rev. David Shin lam woi ai hte, ya nawku hpung a hpung up Rev. Steven Dee, ningpawt gaw de hpang wa ai re.

Ya Nawku Hpung a 14 ning ladaw, Karai sasana sha n ga, maga mi de yak hkak hkrum ai Myen mung masha ni hte amu sa galaw ai masha ni hpe machyi makaw lam, amu galaw lakmat hte seng ai lam hte kaga ra ai lam ni hta dangdi ai made garum jaw ai lam ni galaw lu sai.

Ndai nawku hpung hpe nawku jawng n lu ai Hkang amyusha ni a matu yaw shada gaw de ai re. Raitim, hpang e Myen mung masha yawng shanglawm ai nawku hpung kaba langai hku, byin wa ai re.

Lahkawng ya lamang hta ‘Dream Ministry International’ hpung kaw nna yu ngwi shadang Naw Naw, Je Me, hta Drum ninghkring Seng Awng ni kawn nna shanhte asak hkrung lam ningnan galai shai wa ai lam hpe sak se hkam shakawn mat wa ai re.

Bai nna DMI mungdan gadaga sasana hpung a ningbaw Rev. David Lah kaw nna Karai Mungga hte lahkawng ya tup n-gun jaw wa sai re.

Htai mung e Myen amu sa galaw masha wan 2 jan nga ai rai nna, dai hta law malawng gaw mungmasa lam n pyaw ai mungdaw na amyu bawsang ni rai nga ai.

Htai Bukda mungdan e Myen Hkristan nawku hpung langai 14 ning du hkra chyeju hkam la lu ai lam hpe, nawku hpung hku nna Karai chyeju na chying shakawn nga ma ai re.