Myen hpyen hpung hpe KIA 36 bawm hte hkap gasat

KIA Dapba 6 hpyenla ni, Munggu, Lahta Sam mung

Dai hpawt hkying 5 grupyin e Myen hpyen hpung Dapnu Masat 99 hpe Pangsai (Kyukok) mare makau Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap, KIA Dap 36 ni bawm hte hkap gasat dat sai re.

Lahta Sam mung KIA Dapba 6 ginra kata, asuya Dapnu 99 hpyen hpung gaw Munggu de rawt na matu Pangsai na pru ai hte gate makau, Namba Tek mare hta bawm langai hkap kapaw gasat dat ai re nga, Dapba 6 hpyendu langai KNG Jinghpaw Shiga Dap de tsun shateng ai.

Bawm kapaw ngut ai hpang, matut manoi gap hkat ai lam kaga n nga ai lam chye lu ai.

Asuya hpyenla ni mare de sinat gap bun ai hta, Namba Tek mare masha, Miwa amyusha Yo Gya Shin hkala hkrum nna, ya ten htingbu Miwa mung Mangshi tsirung e du nga sai lam, sagawn chye lu ai.

Bawm kapaw ai hta asuya dap maga hkala nba kade hkrum ai lam n chye shi ai hte, ya ten shanhte Munggu de matut lai mat ai lam chye lu ai.

Lai wa sai February 26 hta KIA Dapba 6 hpe Lahta Sam mung e tara shang hpaw jat ai hpang, Myen asuya hpyen n-gun 2,000 jan Munggu ginra hta htu tawn ai re.