Ramon Magsaysay Kumhpa lu ai Lahpai Seng Raw hpe Laiza kawn shagau sha-a


Lahpai-seng-raw-in-Laiza2013 ning Ramon Magsaysay kumhpa shagrau hkum nna bai nhtang wa ai Jinghpaw myu sha Lahpai Seng Raw hpe Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung (KIO) kawn ndai laman Laiza Muklum PDR gawknu kaw shani shat daw sha ai hte shagrau sha-a masat masa kumhpa jaw ai lamang galaw ai lam chye lu ai.

Shagrau sha-a ai lamang hpe Hkistan makam masham nawku daw jau ai hte hpang nna Laiza ginra NGO hpung shagu na ni mung shagrau lawm nhtawm KIO maga na mung Ramon Magsaysay shagrau hkum ai Lahpai Seng Raw hpe shagrau mungga shatsam ngut ai hpang kumhpa dazik shagrau ai lam chye lu ai.

Dai zawn kumhpa shagrau lamang galaw nna hkalum la ai lam hpe Lahpai Seng Raw hku na kabu awlaw lu ai lam, KIO gaw ya yang tinang galaw nga ai shinggyim wuhpung wuhpawng de du wa lu hkra shadut lawm ai uphpawng langai re lam tsun ai.

“Ningbaw kaba Manran Brang Seng (n nga mat) woi awn ai hpung hte ya yang na woi awn nga ai ningbaw ni ngai nga ai German Mungdan de du wa ma ai. Dai ten kawn nye a prat galai mat ai. Kaja ai maga de le. Shanhte sha n du wa yang mungchying sha gawng malai, Myen mung a gawng malai hku na ya na zawn kumhpa lu la na lam n nga ai” nga KNG Jinghpaw Shiga Dap de Lahpai Seng Raw tsun ai.

Ya na zawn kumhpa shagrau hkrum ai lam gaw Myen mung kata na shinggyim wuhpung uhpawng a matu mung akyu rawng shangun nna mungdan gadaga shinggyim wuhpung uhpawng ni a makam hpe mung hkrang shapraw lu ai re lam tsun ai.

Ramon Magsaysay kumhpa hpe Philippines Mungdan Magsaysay Foundation kawn Asia Mungdan ni hta tinang tingkyeng akyu ara a matu galaw ai n re sha shawa akyu a matu galaw ai ni hpe sawk sagawn ap jaw ai kum hpa re lam chye lu ai.

Dai shagrau sha-a lamang hta sa du ai NGO kawn hpawmi langai gaw “gara wuhpung hku na mi lu lu shinggyim wuhpung uhpawng a gawng malai jaw ai masa sha re. Dai majaw kabu ai. N-gun grau rawng wa ai zawn nga hkam sha ai. Amyu shayi sha re majaw grau nna arawng la ai law” nga tsun ai.

Matut nna dai hpung hku na amyu sha a matu shakut shaja galaw mat na lam hte mungshawa a bawngring gan ga lamyan ni hta mung dangdi dangdep ai daram hkrang shapraw galaw gun hpai mat na re lam tsun ai.

“Myen mung hpe mungdan gadaga masat masa jaw wa sai re majaw ya nga yang ahkaw ahkang ni, ladat ni hkum hkra hte amyu sha lamyan ni hpe galaw mai taw sai. Matut nna shinggyim bawngring gan ga lam, amyu shayi bungli ni hta shanglawm garum mat sa na. Madung gaw Hka Zup, Mali Hka kau mayan na kahtawng ningchyawng ni hkan ya yang jamjau nga ai kahtawng masha ni a matu mai byin ai daram garum ntum jaw mat na” nga Lahpai Seng Raw tsun ai.

Dai Ramon Magsaysay kumhpa shagrau hkrum ai Jan. Lahpai Seng Raw hpe shagrau ai lamang hta KIO ningbaw ni, Du salang ni hte makan dap shagu na lit nga ai salang ni hte mungshawa wuhpung uhpawng hkan na ni mung shanglawm shagrau lawm ai lam chye lu ai.