Hkalung Krung gap hkat ai hta, Myen asuya hpyenla 2 si

September 6-2011—Bat Lahkawng Ya shana de hkying 2 jan ten hta KIA Dapba 3 npu, Dapdung 15 ginra Hkalung Krung shara hta Dung 15 hpyenla ni hte Myen asuya dap ni gap hkat wa sai hta, asuya maga marai 2 si ai lam, KIA shiga lawk tsun ai.


Ndai shara gaw Ta Hkaw Hka wanjak shara rai nna, KIA Sang Gang hte Bum Sen post ni hpe Myen dap ni lai wa sai June shata kaw nna zing da nga dingyang rai nga ai.