Majan byin tsang na KIO Laiza de hprawng shingbyi masha 50 jan du

June 13, 2011- Laiza-Myitkyina mawdaw lam mayan na yawm htum masha marai 50, Majan byin wa hpe tsang ai majaw, Laiza Hkalup Hpung Nawku Jawng Wang de du shang nga sai lam, Laiza buga masha ni kawn chye lu ai.