KIA hpe majan baw ai lam ntsa, mung shinggan e ninghkap n-gun madun na

June 13, 2011- Ndai shata June 24 ya shani, mungkan shara shagu chyam bra nga ai, Jinghpaw ni gaw, tinang du nga ai, mungdan ni kaw, Myen asuya nnan kawn, KIO hpe gasat hpang wa ai a ntsa, ninghkap n-gun madun ai lam ni galaw mat wa na re lam, Jinghpaw Wunpawng Amyusha Hpung (Kachin National Organization- KNO) kawn tsun ai.