Ta Hkaw Hka madim hta gabaw dat nna majan byin

June 12, 2011- Myen hte KIA gaw, China Datang Corporation (CDT) kawn gaw gap da ai, Taping snr Ta Hkaw Hka wanjak lahkawng hta mahta nna majan byin nga ai re lam KIA salang ni tsun ai.

Hka wanjak lahkawng a shimlam a matu yaw shada let, Myen hpyen hpung ni gaw, dai shara kaw na, KIA Bum Sen post hpe yen kau shangun ai re lam chye lu ai.

Ta Hkaw Hka wanjak masat 1 kaw na, wan n-gun hpe, N’mawk, Manmaw hte Miwa mungdan ni de, dai ning February shata kawn ginlen jaw wa ai re.