N-gun Jawm Dat Ga (Shagun Laika)

Mungkan mungdan shara shagu hta chyam bra nga ai, tsawra dik ai mung tsaw myu tsaw, hpu nau ni yawng hpang de, hpaji jaw mayu ai hte lam mi de n'gun jawm dat ga ngu myit sawn lajin dat mayu n’ngai law.

Ya ten anhte a lamu ga hte myu sha yawng a matu shawng lam de share shagan ai hte, mungkan hta n tara dik htum ai, chyasam hpyen gumshem hpe tinang a asak tinang lu lawm ai n-gun atsam yawng hte, jam jau hkam ya ai, tinang prat hpe machyi hkam nna, myu sha yawng a matu tengman ai majan gasat nga ai myu tsaw, mung tsaw labau sai ka ya nga ai, anhte yawng a matu n-gang tai ya nga ai, share shagan ni hpe maga mi de, shing du de ngam nan nga ai kanu kawa ni hte num ma myu sha yawng hpe makawp maga karum ya ai hte, anhte lu lawm ai ja gumhpraw, hpaji hparat, n-gun atsam shinggyim nau na myit hte ja ja chyawm garum ga, ndai tengman ai majan hta yawng chyawm shanglawm ga, chyawm ninghkap ga.

kia_soldier_0906

Daw lahkawng hku nna san mayu ai hpaji hpyi mayu ai, ya ten myu sha yawng a matu kaja ai lam, simsa lam tam ya nga ai hpu nau ni hpe ja ja san mayu n’ngai, myu sha lamyan labau hte seng ai, prat hte seng ai, ndai lakang n-gam gaw kabye shut yang mai nga ai kun?

Simsa lam tam ai gaw myu sha yawng myit hkrum ai lam rai kun? U nyem roi rai myu sha hpe ra ai hku roi rip nga ai, mara kata rim zingri ai, ma ja lamu ga zing la nga ai, num ma ni hpe roi rip nga ai, anhte lu lawm ai lamu ga yi sum hkau na, du sat yam nga hpe ra ai hku gashun la ai, makam masham hte htunghking lai li laika yawng hpe jahten ai, myu sha yawng kani ya tai ma hkra galaw nga ai ni hpe, teng lu hkye na matu simsa lam tam ya nga ai kun?

Tinang dinghku hte lachyawk mi sha re ai ni a matu simsa lam tam ai kun? Tinang lu lawm ai atsam ja gumhpraw hpaji hte, myu sha ahkaw ahkang shimlum lam, myu sha kade hpe shalawt sai kun? Myu sha kade hpe hkye tawn lu sai kun?

Myu sha a shawng lam a matu hpa masing jahkrat tawn ya lu sai kun? Tinang a kashu kasha ni myu a matu kade sak jaw sai kun?

Myu hte mungdan a matu lawt lam hte hpa sakse madun tawn lu sai kun? Laba zing madu la ai anhte lamu ga hpe, kade makawp maga ya lu sai kun? Chyahkai gaida matsan hkrum nga ai, n tara rim zingri hkrum nga ai myu sha kade hpe hkye tawn sai kun?

Myu sha a matu simsa lam tam ya ai hpe hpa hta sakse madun na ta?

Tsaw ra ai simsa lam tam ya nga ai hpu nau ni e sung sung myit yu let madu shan madu n sha u ga, matsan mayan rai myu a matu shakut nga ai nang tsawra ai hpu nau ni a matu simsa lam tam nga na malai na n-gun atsam hte na hpaji hpe dai nang hpe shangun ai ni hpe nang ra sharawng ai lam shawng tsun let, myu a matu kaja ai ahkaw ahkang hpyi ya lu yang J.W myu sha tai ai akyu kaja dik na re.

Labau shang ai, labau laika hta na shara ngam nga ai.