Hpaji Jaw Mayu Ai Lam (shagun laika)

Lama wa, KIA wa, Ya Na Asuya N’nan A Ga Madat let, Jarit Sin Dap hpe hkap la mat na nga yang gaw, moi du daw sai hkaw lai wa sai ni a...Baw Hka kadai wa na...Moi Asak Ap Nawng Lai Wa Sai Ni gaw, kaman rai wa sai kun?

shanglawt-dawng-hkawnSSA Hpu Nau Sam ni pi, Daw Dan Ai Lam, Tawk Hprut Rai Na, Shanhte a shawnglam hpe shanhte, Makawp Maga sa wa nga sai...Ya anhte KIA gaw, Ya du hkra wam wam rai nga yang gaw, Rawt Malan Hpung yawng a man hta, Kaya Kahpa wa n re kun?...Rawt Malan Hpung yawng a, Tingnyang up shara gaw la da nna.. Daw dan ai gaw, wam wam dam dam rai yang gaw,"N-gup gaw, Baw Law, Ta gaw Lagyaw" ga malai hte she bung nga sai...