KIA Dukaba Gunhtang Gam Shawng a Shatsam Mungga

N-GUN DATING GA
GunhtangGamShawng
Ya daini, Wunpawng Amyu hte Wunpawng Mungdan sha ni a laknak lang ai rawt malan majan lam-yan hta lai wa sai, June (9) ya kawn majan mahpan hpe koi-yen n lu sai majaw numdaw mi laknak lang ai majan hpe mung masa majan hte kapyawn nna galaw nga saga ai re .

Rai yang, Tsadan hte bung ai Myen Hpyen dap gaw shawoi na hta laklai hkra hpyen n-gun hpe jailang ai lam, laknak hpan hkum jailang ai lam galaw nga sai. Amyu shamyit lailen masa hte tawt lai shang kabye rawng nga sai. Mung masa ladat hte hparan mayu ai myit tsepkawp n rawng ai majaw hpyen n-gun laba hte majan ladat hku maigan hpyen shatai nna majan baw ai lam asan sha re.

Munghpawm hpe shangai shaprat dat ai, Panglung myithkrum ga sadi shaning (60) ning jan wa tim, hkrang n mai shapraw, bungli n byin ai. Ning re mabyin ni hta gara Mungdan, gara Asuya e mung garum ai n re. Myit mada na lam mung n nga ai. Hpa majaw nga yang, kaji htum ai Amyu rai nga ga ai majaw re.

Raitim kaji dik ai Amyu hpe tsawra lu ai Karai Kasang hpe anhte lu ga ai. Kaji htum ai Amyu hpe tsawra lu ai Hpan Wa Ningsang Chye Wa Ningchyang, Chyalai N-gun hte grau htum ai wa hpe lu tawn ga ai majaw anhte Amyu ni Padang Ninglaw lu na lam sha nga ai. Kaga hpa naw ra na ga ta? Grau dik htum ai Wa hpe lu tawn ga ai majaw ra ai lam hpa mung n nga sai sha re.

Ya anhte gasat nga ai, majan numdaw ndai hpe “Padang Hkrun Lam Majan Masing” ngu shingteng amying jaw tawn da ai. Ndai Padang Hkrun Lam Majan Masing hpe anhte a Awng Padang Yehowa Karai Kasang a Karai n-gun hte sa ga ngu woi-awn nga ga ai re. Anhte a hpyen zai, yu ya ladat sha re. Anhte kamsham manoi manat ai Karai hpe htum hkra kam let, shakut ga ngu ai masing re. Ga lahtum n shut Padang Ninglaw lu na sha re.

June shata (9) ya shani kawn bai numdaw ai majan ndai hta Karai a Chyeju lawm ai hpe adan aleng mu nga saga ai re. Majan ndai ginchyum dat ai ten du hkra Hpan Karai a Chyeju lawm sana sha re. Maga mi hku tsun ga nga yang, Karai Kasang lit la nga ai majan rai sai. N shut n shai awng dang na sha re.

Dai majaw, Wunpawng Amyu shawa yawng myit ung ang ai lam n nga ai sha, Shanglawt ai Amyu byin tai wa na lam hta Hpan Karai a mauhpa amu mu lu hkra gara Asuya, gara Mungdan e n garum tim, Chyahtum Chyalai n-gun rawng ai, Karai a n-gun hte Padang Ninglaw lu hkra myithkrum let, n-gun dating ga ngu shatsam ga htet mayu nngai.

Dukaba Gunhtang Gam Shawng
Dap Awn Daju
Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap