2008 'Jinghpaw Share Shagan'

2008 'Jinghpaw Share Shagan'

December 22, 2008


Shadang Zau Shawng

Shi gaw Jinghpaw Mung kata hpyen asuya hpe ninghkap ai shamu shamawt amu lamang ni hpe woi galaw ai gaw Shi a kaba dik ai amu rai nga ai. Dai majaw, anhte KNG gaw 2008 ning a share ninghkring ngu grai arawng la ai hte shagrau dat n’ngai rai. Zau Shawng gaw Jinghpaw Mung Jawngma Hpung (AKSU) a ningbaw langai rai nna, dai hpung gaw Jinghpaw mung kata jung nna shamu shamawt nga ai, rai nga ai.

AKSU ningbaw Zau Shawng gaw 2008 ning laman hpyen asuya hpe Jinghpaw mung kata ninghkap ndau laika shabra ai shamu shamawt ai hta woi jasat ai wa re. Ningre ninghkap ndau laika shakap shamu shamawt ai lam hpe grau nna Jinghpaw Mung kata ahkyak mare kaba ni rai nga ai Myitkyina, Waingmaw, Manmaw, Shwegu, Namti, Mogaung hte Chihpwi (Chibwe) mare ni hta rai nga ai.

Dai hta n ga, Shi gaw Jinghpaw Mung a 60 ning hpring Mungdaw Masat Nhtoi poi kaba, daining 2008, January 10 ya shani mung hpyen asuya ka da ai mungdan a gawda ai tara hpe ninghkap ai hku nna ninghkap laika pa tsa lam hpe mung mungshawa lata du du garan wa sai. Ningre ninghkap ai campaign magam hpe Shi gaw grai hpaji rawng ai lai ladat hte dakkasu jawngma ni hte arau jawm woi galaw lai wa sai.

Jawngma ni a ninghkap campaign hta Myen Hpyen Asuya hpe lajin ai lam ni gaw;

1. Masum Brum Mungmasa Bawngban ladat--- hpyen asuya, democracy wuhpung ni hte amyu kaji ningbaw ningla ni lapran, hkyak hkyak mungmasa bawngban hparan na lam,
2. Mungmasa bawng masha ni hpe tsepkawp dat dat ya na lam,
3. Jak mawdaw wan sau manu hte lusha manu hpe shagrit kau ya na lam,
4. Maja lamu ga zing la kau ya ai lam hte Uring Sau Hpun ni hpe Jinghpaw Mung e hkai ai lam hpe jahkring kau ya na lam,
5. Mali-Nmai Zup e galaw ai, Mali Hka (Irrawaddy) madim kaba galaw ai masing hpe jahkring kau ya na lam,
6. Jinghpaw mung kata kani hte nanghpam shagrawt shatsai kau ya na lam, hte
7. Jinghpaw ni n’tsa shinggyim ahkaw ahkang tawt lai ai amu mahkra hpe jahkring kau ya na lam ni rai nga ai.

Jawngma ni a laika ndau campaign hta Jinghpaw mung na mungchying shawa hpe n-gun jaw ai lam ni gaw;

1. Hpyen asuya woi galaw ai Mungbawng Zuphpawng (National Convention) hte dai kaw na ka jahkrat da ai gawda ai tara ningnan hpe ninghkap na lam,
2. May shata 10, 2008 na galaw ai ka jahkrat da sai mungdan a gaw da ai tara nhprang hpe shawa ra masat hpawng kaba hta ra masai n jaw na lam, hte
3. Amyusha ni a asak sai lam langai rai nga ai Mali-Nmai Zup na Mali Hka madim amu masing hpe ninghkap na lam ni rai nga ai.


Duwa Galau Bawm Lang


Duwa Bawm Lang gaw 2008 ning a mungmasa share shagrau rai nga ai. Shi gaw Jinghpaw mung hta madu uphkang masa hte munghpawm mungdan byin tai lu na apnawng let ja ja shakut shaja ai lam rai nga ai. Dai majaw anhte Shi hpe grai arawng la ai hte 2008 ning a share magrau grang ngu shagrau masat dat ai rai.

Duwa Bawm Lang gaw Wunpawng Mungbawng Rapdaw (Kachin State National Congress for Democracy, KNCD) a ningbaw rai nga ai. Shi gaw 1990 ningna mungdan a tara shang democracy ra lata poi e Chihpwi mare a gawng malai ra lata dang ai amat langai mung, rai nga ai.

KNCD a ningbaw langai rai nga ai hte maren, May 10,2008 na Myen hpyen asuya maga shanang ka jahkrat da ai mungdan a gaw da ai tara nhprang hpe Shawa myit ra masat hpawng (referendum) hta Shi n ra ai lam hpe ‘asan sha’ madun dan wa sai. Dai hpyen asuya madung tawn kada ai gaw da ai tara hpe Shi nan nan bai mungshawa ni hte campaign galaw let ninghkap wa sai. Jinghpaw Mung mare daju Shawa Myitra Shadan Hpawng shani Shi Myitkyian, Shatapru na me gawk de sa nna, n ra masat "NO" hpe hpyen ahkaw ahkang lu ai ni adan aleng yu nga ai myi n pu na nan gwi gwi woi bang sai.

Ya aten e mung, Duwa Bawm Lang gaw Shi a pati gaw 2010 na mungdan ra lara poi hta n shang shingjawng lawm ai ngu asan sha ninghkap ai lam ndau nga ai. Hpa rai nga yang, hpyen asuya a gaw da ai mungdan a ningpawt ninghpang tara kanu ni gaw Munghpawm Mungdan langai rai wa na hpe hkamdahka lam n jaw lu ai majaw re.

Duwa Bawm Lang gaw United Nationalities Alliance (UNA) ngu ai, Myen mung kata na kaga amyu kaji ningbaw ningla ni hte mung aten shagu Myen mung munghpawm mungdan langai the amyu kaji ni a madu uphkang ahkaw ahkang lam hte seng nna, bawngbang nga ai ningbaw ningla langai rai nga ai.