Kade lang gashawt na!

kia_soldier_0714

British asuya hpe Myenmung kaw na shachyut shapraw kau na matu Gen. Aung San woi awn ai Myen ni, “YE BAW TUNG CHYIK” gaw Japan ni hpe Myen mung de woi shang wa masai. British hpe lu gasat shapraw kau dat sai rai timung, Japan gaw British hta grau mazut ai hpe mu wa sai. Wunpawng Myusha ni Japan hpe lu gasat shapraw kau nna 1945 March shata 24, 25, 26 shani kaw “Japan Majan awng sai law” nga nna padang manau poi wu wu di di galaw wa masai. Dai hpang shani March 27 ya hta she Myen ni dum hprang wa nna myi man tam let “Japan hpe rawt malan sai” nga nna ndau let, March 27 ya hpe rawt malan nhtoi hku nna masat wa masai.


Myen mung ting hpe Kayin rawt malan hpung ni zing kau nna Yangong sha ngam mat ai shaloi U Nu hpe “Yangong asuya” nga nna asawng shamying wa masai. Gara Myen dap mung sa hkye la n lu sai shaloi U Nu gaw Sama Duwa Sinwa Nawng hpe Defense Minister arawng aya nhtoi gadun mi gan dang ya masu nna Jinghpaw dap ni hpe gasat shangun ai hte apyaw sha dang la ngut ai hpang Sama Duwa hpe gan jaw tawn masu ai arawng aya hpe mung bai dawm la kau nu ai.

Du Kaba Lahpai Naw Seng gaw Toungoo kaw nna May Myo, Lashio, Kutkai, Manmaw du hkra myi hprap zawn aten kadun laman Myen dap, Jinghpaw dap, Hkang dap ni hpe shara mi kaw pyi dut dang ai lam n nga ai sha gasat zing lung wa lu sai. Wunpawng Myusha ni lu ging ai ahkaw ahkang ni lu wa na hta n-ga, myusha ting yaw shada tawn ai pandung de du lu na matu woi shakut wa sai.

Matut nna Myitkyina, Putau de du hkra zing lung wa lu ai hte gaw Wunpawng Myusha ni awmdawm ahkaw ahkang lu ai mungdan hpe gaw-gap la lu sana re. Rai yang, U Nu hpaji loi mi lang dat ai hte Jinghpaw dap hte Jinghpaw mungdaw salang ni kaw nampum shang mat nna Du Kaba Naw Seng a masing hpe dai shara kaw hpungdim dat ra mat sai. Kaja sha nga yang U Nu gaw Karai Kasang hpe n chye ai. Rai timung shi gaw Karai Kasang jaw da ya ai machye machyang hpe asung jashawn dat ai nga yang, Karai Kasang hpe kam sham ai ni U Nu a man kaw gashawt mat manu ai.

Myen mung ting hpe zing la na matu shang wa ai Communist Party of Burma (CPB) hpe shanhte kaw na hpyi shawn wa ai hte maren KIO hkap garum la ai rai yang, Myen mung hpe dingdung kaw nna dingda hkren zing masawm la kau chyalu re. Rai timung, tinang a mungdan kaw kaga chyasam ni shang wa ai hpe n ra sharawng nna, British hte Japan ni hpe hkap gasat ai zawn CPB hpe mung hkap gasat shingdang kau ai majaw lawu ga de n lu gasat yu wa masai.

Ndai zawn rai Wunpawng Myusha ni a na chying magrau grang nna zet let ai nyan hpaji hte atsam ni hpe tinang amyu shada manu rai n chye shadan, akyu rai n chye jashawn ai rai nna tai wa mahtang alu tsu rai akyu jashawn kau ya masai. Atsawm myit sum ru yu ga nga yang, anhte Wunpawng Myusha ni gaw Myen mung hten bya mat na ri ri kaw na aten dep hkye la ai law law lang rai wa sai. Dai ni na aten hta gaw, tinang a amyu hpe mahtang aten dep jawm hkye la ra saga ai.

Dai ni na ten hta Wunpawng Myutsaw hpu nau nkau gaw amyu ting a matu lu ging ai ahkaw ahkang lu wa na matu shakut sa wa nga ai yi-ngam hpe Satan wa kaw nna dingtawk gasat dang la na matu n byin mai ai hpe asan sha jawm mu nga saga ai. Rai timung dai ni gaw U Nu n nga sai majaw tsang n ra na sai n’hten i! Hpu nau ni e atsawm she myit sumru yu ga law. U Nu a numla gaw shawng na prat hta grau mazut ai Jahtung sa tai nhtawm kade a shingdu kaw sa tsap nna shi a kraw lawang kaw gara hku galaw na matu hkan hkang ya nga ai mi re! U Nu galaw wa ai lai hpe maram yu yang, Myen ni n dang lu ai majan hpe dang la lu na matu gaw Wunpawng Myusha ni hpe chyu lang wa masai.

Hpu nau ni e, shawng de tai wa a man e gashawt kataw wa ai gaw lang hte lang rai wa sai. Shing re ai lam kahtap n byin u ga matu, ni nawn dep hkap ai hpu nau ni hpe aten dep shadum hkat saga law. Anhte sharin achyin tawn ai Ja Chyum Mungga hpe n dum n mai ai aten rai nga sai. Madu Yesu gaw Satan wa hte 40 ya tup ganawn hkawm wa sai. Satan wa gaw mahkrun amyu myu hku nna gunglau wa ai hpe si mani ai hpaji jasat hte apyaw sha dang kau lu nna hpang jahtum e Satan wa mahtang Madu Yesu hpe gara hku asum jaw wa ai hpe kasi la na aten du saga ai.

Tai wa gaw hpu nau Kayin rawt malan hpung DKBA hpe BGF de gale dat nna hpyen hpung (4) hku hpaw shabawn tawn ya ai. Shanhte yawng a kanu uhpung rai nga ai KNU hpe jawm gasat shamyit kau na matu tai wa e jahtuk da ya ai hte maren gasat hkat wa masai. Rai timung Col. Saw La Bwe (Nuk Hkan Mwi) a hpung gaw aten dep dum hprang wa ai majaw Myen dap hpe n htang gasat wa nu ai. Mung masha hpu nau shada shadum jahprang hkat ai jaw e, kaga hpung (2) mung Myen dap hpe n htang gasat nga masai. Hpang jahtum e naw ngam nga ai Col. Chit Thu gaw U Chit Thu de gale mat nna shi a mying sha ngam mat sai. Shi a npu na hpyen hpung ni mung dumbru dumbra byin wa magang sai. Kaning n chyum n lu shamu ai ni sha ngam nga sai majaw Kayin hpu nau shada sat hkat wa nga ai hpe jahkring kau lu masai.

Lahta de tsun lai wa sai lawng lam ni a ntsa e sung sung jawm myit sumru yu n htawm dai ni na aten hta byin pru wa nga ai myusha lamyan hta ngang kang ai npawt nhpang hpe gara hku jawm gaw-gap la mai na matu shada hpaji jaw hkat nna ta tut ahkyak jawm la ra saga ai. Myutsaw hpu nau wa e, na a machye machyang hte ningmu gaw amyu a matu na chying manu rawng ai re hpe hkam la nna hpaji jaw hkat let myusha lamyan kaw shang tsap wa na masai ngu kam dat n’ngai law.