63 Ninghpring Jinghpaw Mungdaw Nhtoi Manau Poi a ntsa mung mada ai lam

Jinghpaw Mungdaw masat nhtoi Manau poi hpe Wunpawng Htunghking Hpung Ginjaw  kaw nna woi awn  nhtawm shaning shagu wu wu di di galaw ai htunghking Manau poi kaba rai mali ai.

Du na 2011 ning January shata 10 ya shani 63 ning hpring ai  Jinghpaw  mungdaw masat nhtoi Manau poi  kaba hpe mung Wunpawng Htunghking Hpung Ginjaw kaw nna lit jaw ai hte maren Duwa Lahkri La Awng Ningbaw ai Komiti hpung ni gaw bungli shajin dingyang rai nga ai ten Myen Hpyen Dap  Dingdung Daw Dap Up (Northern Regional Military Commander Brig-Gen Zeyar Aung) Du Kaba Ze Ya Awng a Aming hte Manau poi shabyin shatai komiti magam lit hpe Dingdung Daw Ningtau Dap Up Du Kaba Soe Win (Deputy Northern Regional Military Commander Brig-Gen Soe Win) Ningbaw ai Hpyen Dap  Asuya salang ni  kaw nna Ana kashun gare la ai lam chye lu ai.
Manau_Poi
Wunpawng Htunghking n chye ai ni mi htunghking Manau poi woi galaw ai ngu ai gaw Wunpawng Amyu sha  ni a htungghking hpe manu n shadan ya ai lam re ai.  Anhte amyu ni a htunghking Manau hpe anhte myit ra ai hku n lu galaw ai gaw dip sha ai lai ladat nan rai sai ngu mung hkam sha ai.  Lai wa sai  November 23 ya shani Manmaw Deng lahkawng Awng Ta  kaw galaw ai Nlung N’nan Sha Sut Manau poi hta mung Manau poi  ten hta she shaang nna Cycle license rim masu ai majaw poi sa shawa ni hpe dingbai dingna jaw sai re.

Jinghpaw Mungdaw masat nhtoi Manau poi hta gaw sumtsaw sumtsan na Wunpawng amyu sha ni sa du zup nna htunghking Manau jawm nau let htunghking shangang shakang ga ai raitim daining gaw kaga maigan amyu ni she woi galaw ai re majaw poi sa na masha ni a myit n-gun n lu n kam sa ai nga shiga na lu ai. Bai anhte Wunpawng ni gaw htunghking poi nga jang ja gumhpraw n lu yak hkak tim nta ting ting, mare ting ting aten nhtoi na na ap nawng bungli galaw kam ai ni rai ga ai. Daining gaw “hkrap let Wa pu shup” nga ai Jinghpaw ga hte maren n kam let sha bungli galaw ai nga buga masha ni tsun wa ai lam na chye lu ai.

Shawoi shaning gaw Miwa mung, India Kala mung hte maigan du nga ai Wunpawng ni yawng sa du zup nna alum ala galaw ai htunghking poi re wa, daining gaw Miwa mung na hpu nau Wunpawng ni mung  Myen ni woi awn ai rai jang gaw grai wa n lu sa na saga ai nga lit nga ai salang langai tsun pru wa ai. Jinghpaw Mungdaw masat nhtoi  Manau poi hpe 1948 ning kaw nna galaw hpang ai rai yang  Myen hpyen dap Asuya hku nna ja gumhpraw shaw ahkaw hkang jaw galaw ai lam n nga ai.  Anhte Wunpawng amyu sha ni hkrai  ja gumhpraw shaw nna galaw ai poi mung rai mali ai. Poi  galaw na ahkaw ahkang hpyi yang pyi gaw Komiti salang ni hpe jep shatsang jin nna she ahkang jaw ai lam nga ai. Anhte amyu ni yak hkak nna Manau n lu galaw ai ten hta mung Manau pa zing la na ngu shagyeng  hkrum lai wa saga ai.

Ndau


Ya mung htunghking ginsup wang (Amyu-ta Yin-chye-mu U-Yin) maga de gaw KIO ni n sa na re majaw  poi wang n galaw ra sai ngu Manau wang daw de chyu sha galaw na re lam na chye lu ai. Dai zawn galaw ai lam gaw daining ra lata poi  hta hpyen dap party rai nga  ai (USDP snr Chyan-Hkai-Ye) party ni ra lata poi masu dang la ai majaw poi galaw ya masu nna htunghking wang zingla kau ya na maw lanyet daw ai zawn re masa hpe mung mu lu ai. Lam mi hku tsun ga nga yang Ra lata poi dang, Asuya lung nna n law ai amyu ni a htunghking ni hpe jahten sharun shamat shaprai hpang wa ai masa mung pru wa ai. Tinang htunghking hpe tinang n jum tek lu ai gaw dip sha hkrum ai lam nan nan re ai. N law ai amyu ni a ahkaw ahkang (Ethnic Rights) n lu la ai, hkrat sum ai lam mung rai nga ai.

Dai majaw daining na Jinghpaw mungdaw masat nhtoi Manau poi hpe Hpyen dap Asuya ni Ana zing magra jum nna galaw ai gaw amyu baw sang ni a ntsa dip sha ai masa re ngu mu mada ai lam hpe Wunpawng Amyu sha ni yawng hpang de ningmu tang madun dat n’ngai.