Hkrismat Shakram Mungga

Ngwi pyaw nga myit ga!

Dai ning 2008 ning Madu Yesu shangai wa ai masat Hkrismat shata aten ladaw kaja hta mungkan mungdan shara shagu de nga hkawm nga ai amyusha Jinghpaw Wunpawng hpunau ni hpang de ngwi pyaw kabu gara shiga shana dat ga ai law.

Ndai aten kabu gara ai Hkrismat shata rai nga ai hte maren, mungkan mungdan shara shagu hta Hkrismat  myit masin, Hkrismat n'sen, Hkrismat kumla, Hkrismat arung arai, Hkrismat poi shingra ni mu lu, na lu, shanglawm lu, hkam la lu shajang nga ma dawng ngu myit dum nga ga ai. Yesu Hkristu shangai ai aten hta lamu kasa ni sagu rem ai ni hpe tsun ai, "Matsaw lahta tang e Karai Kasang gaw hpung shingkang rawng nga u ga, ga ningtsa e mung shi sharawg awng ai masha ni hta ngwi pyaw ai gaw a nga nga u ga law" nga ma ai (Luka 2:14).

Dai ni sumsing lamu na yu wa ai lamu kasa ni nan mahkawn shakawn ai n na lu, n mu lu ga ai raitim mung, Yesu Hkristu hpe hkap la kamsham sai Jinghpaw Wunpawng buga hta Karai Kasang tsawra ai kashu kasha ni a mahkawn shakawn ai n'sen ni hte gadu gara ai myiman ni grai mu lu nga ga ai. Laika sharin jawng ni, ma shalet jawng ni, buga hpung ni, nta dinghku ni, ramma dap ni, nu num ni, wa la ni hku nna Hkrismat nawku mahkawn ai, lamu kasa sa mahkawn ai, sen hkum (choir) mahkawn ai, madum sumpyi amyu myu hte group song mahkawn ai, myi n mu jawng ni a kabu gara mahkawn n'sen du hkra na lu ga ai.

Buga ting wu wu di di kabu gara shajang nga ga ai law! Nanhte kahpu kanau amyu shayi shadang ni hpe mung ndai aten hta anhte nanhte a daidaw daihpang ga Wunpawng Mungdan e nga nga ai nnu nwa, nhpu nnau ni grai myitdum marit nga ga ai law. Hkristu hpe shangun dat ya ai Hpan Karai wa gaw anhte yawng hpe bausin nga u ga, bai hkrum lu u ga kyu hpyi ya nga ga ai.

Ngwi pyaw kabu gara simsa ai lam lu la nna kabu gara nga ga ai hte maren, dai ngwi pyaw lam jaw ai hpan Karai a chyeju hpe myit sumru yu na aten kaja mung rai nga mali ai. Myit sumru yu nna n-gun nnan shaja la na lam loi mi tang madun dat mayu ai.

Yesu a shangai nhtoi hparai laklai ai lam sumru yu ga ngu saw mayu ai.

Moi shinggyim masha mungkan ga e nga pra hpang ai kaw na dai ni du hkra masha gaw shangai dingyang rai nga ai. Lani mi lana mi laman hta mungkan masha ma chyangai sen, wan hku nna shangai jat nga ai le. Dai rai yang B.C hte A.D mungkan prat lahkawng ting hta Yesu shangai ai nhtoi hpe sha mungkan masha ni ndai daram jawm shakawn aw law bu nga ga ai gaw hpa majaw rai kun?

Dai hpe mahtai jaw ai chyum laika ga gaw, "Kaning rai nme law, Karai Kasang a kasha hpe kamsham ai ni nlang hte gaw hten bya n hkrum ai sha, htani htana asak lu la mu ga nga, Karai Kasang gaw Shi a kasha shingtai hpe jaw kau ai kaw du hkra, mungkan ga hpe tsaw ra wu ai," nga ai (Yaw 3:16).  Mungkan ga e nat hpara law law paw pru yu sai, Hkawhkam hkawseng law law, hpaji ninghkring law law, share shagan law lawa paw pru yu sai.  Rai timung mungkan ga ting hte shinggyim masha yawng hpe tsawra nna kasha shingtai shaprat jaw ai gadai n nga yu ai.

Mungkan ngayawng ngapra ting hpe hpan da ai Madu Karai Kasang gaw mungkan ngayawng ngapra ting a matu kasha shingtai jaw kau nga ai. Dai kasha shingtai gaw Madu Yesu nan rai nga ai. Lamu kasa ni sagu rem ni hpe sa tsun dan ai hkye hkrang la ai Madu Hkristu gaw dai wa nan rai nga ai (luk 2:10-11).  Dai Hkristu shangai wa sai lam hpe gaw, kanu kawa hte jinghku jingyu ni sha chye ai n rai, sumsing lamu na lamu kasa ni chye nna sagu rem ai ni hpe sa tsun ai hte maren, sagu rem ni nan sa hpu yu nna chye ma sai.

Sinpraw mung na hpaji rawng ai hkawhkam masum hpe lamu na shagan kumla madun dan nna sa tam yang , kaja wa sa mu nna hpu reng ai hkawhkam sutdek na kumhpa ni sa sak jaw lu masai. Rawma mungdan up ai hkawhkam Agustu hpe hpaji rawng ai Lewi myihtoi ni tsun dan nna kajawng kahpra sai. Dai ma chyangai a shimlam hpe lamu kasa ni lit la nna, bau si ai hte Kanu yan Kawa, Mari yan Yawsep hpe woi hprawng makoi shangun sai. Dai lam ni hpe sumru yu yang, Madu Yesu shangai ai ninghtoi gaw 'laklai nhtoi' nan rai nga ai.

Yesu Hkristu shangai wa ai majaw mungkan ting a matu hpa akyu pru a ta? ngu ai lam rai nga ai.

Shawng nnan Yesu gaw Karai Kasang a kasha shingtai rai nga ai. Kasai Kasang gaw tsawra ai myit rai nga ai (1Yawhan 4:8). Shi hpan da ai mungkan ga hte shinggyim masha hpe tsawra ai majaw kasha shingtai hpe mungkan ga a matu jaw kau nga ai. Yesu Hkristu mung tsawra myit rai nga ai Karai Kasang a kasha rai nga ai hte maren, kawa Karai Kasang a tsawra myit hpe shadan dan sai.

Kawa Kasai Kasang a tsawra myit hte si ai du hkra madat mara ai (Philipi 2:5-8). Shinggyim masha ni hpe mung Shi a asak apnawng hkra tsawra nga ai. Yesu shinggyim masha ni hpe tsawra ai majaw Shi asak apnawng ai hte maren, Shi hpe kamsham ai anhte hpe mung shada tsawra nga na matsun da sai. (Yawhan 13:34).  Dai gaw kadai hpara, kadai hkawhkam, kadai hpaji sara mung n hkang da lu ai tara ningnan rai nga ai.

Yesu gaw Karai Kasang a kasha majing rai nga ai hte maren, Shi hpe kamsham ai wa kadai hpe rai timung Karai Kasang a kasha tai na ahkang lu la shangun sai (Yawhan 1:12-13). Karai Kasang a kasha tai wa sai ni gaw hpanda madu Karai Kasang a 'magam yi ngam' rai nga ai mungkan ga hte mungkan shinggyim masha ni hpe ningnan gram lajang, hpan hpajang, gawgap na tengman ai chyeju atsam lu la nga ai.

Anhte J.W sha ni mung Hkristu hpe teng teng kamsham ai rai yang, du hkawm wa, kanang nga nga, hpa bungli mi galaw nga timung, Yesu hte rau tinang grupyin masha, tinang ang ai bungli hpe tsawra let dawjau lu na matu akyu hpyi let apnawng ga law.

Yesu Hkristu gaw mungkan ga a nhtoi mung rai nga ai hte maren, asak hkrunglam a nhtoi mung rai nga ai (Yaw 8:12).  Shi hpe kamsham ai Sape ni hpe mung, “Nanhte gaw mungkan ga a nhtoi rai nga myit dai; Bum ntsa e de ai mare hpe shinggang lu na n rai: pyengdin hpe shatu nna mung npu e tawn da ai gaw, kadai n galaw yu ai; dai hpe pyengdin shadun hta tawn da nna, dai gaw nta e nga ai ni nlang hte hpe jahtoi ya mu ai. Dai rai nna, masha ni gaw nanhte a kaja ai bungli mu lu nna, sumsing lam e nga ai nanhte a kawa hpe shagrau sha-a lu mu ga, shanhte a man e nanhte a nhtoi hpe htoi tu shangun da mu law” nga ai (Mahte 5:14-16).

Dai ni anhte Hkrismat aten hta Shangai Nhtoi shagrau sha-a, shakawn kungdawn ai hte maren, gara mungdan hta kadai amyu hte, hpa baw bungli ni galaw hkawm rai timung, kaja reng ai myit jasat, kaja reng ai ladat, mai kaja ai bungli hte kangka rai let Karai Kasang a hkrang bung kasha, 'Hkristu a Nhtoi Sakse' rai let shakut shaja hkawm nga ga law.

Laika ka ai wa Sara Kaba Rev. Dr. Lahtaw Gum Se gaw Nawngnang J.W Chyum Hkawlik a jawngup hpe 1966-1992 ning laman galaw wa sai rai nna, ya ten hta mung Jinghpaw Mungdaw Kahtawng Ningchyawng Sasana a Tingnyang-up magam lit hpe galaw gun hpai nga ai re.