Ji Dwi A Numhtet Ga

Ngai Shu ni e...ndai “Ga” gaw ga kaba re...Nanhte, Anhte Jinghpaw Wunpawng Amyusha ni a labau hte anhte a nga sat, nga sa, nga pra masa ni hpe gaw chye da ra ai lu e... 


Ya, anhte amyu ni gaw, moi gaw Gumchying Gumtsa du nga, ndai 1948 ning, January 10, ndai Jinghpaw Mungdaw garai n lu shi yang, aw ra daw maga de gaw...Ngai Shu ni e...Gumchying Gumtsa du ngu nna, bum du du-- Lahtaw du, Maran du, Lahkum du, Lahpai du, Hpunpyen du...du law law hte shi bum hte shi, shi ginra hte, shi buga hte nga lai wa saga ai.  


Ya, dai hku tinang buga, tinang ginra, tinang up ai shara, du ni shara lamuga hta e tinang buga tinang up ai shara kaw nga ai mungshawa ni gaw tinang du ni hpe gun jaw gun ya, magam bungli mung shachyen shaja ya, yi wa galaw ya, yi galaw ya, dum n''ta shachyaw ya, dum n''ta galaw ya, shan gap lu yang mung shan magyi sa..rai nna, tinang a du, tinang a ningbaw ningla ni hpe tsawra lai wa sai. 

 Ndai Gumchying Gumtsa prat e n dai hku rai nna, langai hte langai mung shada garum shingtau, aw ra du, ndai du, kasha num jaw num ya, Mayu-Dama, kahpu kanau makyit mahkai, majan gasat yang mung gasat, tinang n dang yang e makau bum du ni hpe garum saw re nna, e ndai hku nga lai wa saga ai. 

 Ya, 1948 ning ndai daw de gaw bai Jinghpaw Mungdaw ngu nna Gumchying Gumtsa du hku n rai sa...e..Gumchying Gumtsa hku n re...1948 daw ndai daw de gaw Jinghpaw Mungdaw ngu shamying la, January 10 ya kaw shamying la ngut ai hpang gaw, Jinghpaw Mungdaw ngu ai hku bai dai daw nna dai hku bai sa wa...ndai gaw Inglik ni up ngut ai hpang e Amyen ni hte she rau...Awng San wa woi awn ai kaw e shang nna anhte a du salang ni, mung du salang ni gaw dai hte rau shanglawt la ga nga nna, myit hkrum nna la wa re ai hpang gaw...

 1962, March praw 2 kaw gaw bai, Taw-Lan-Ye-Asuya, Ing-Tsawk-Asuya nga ai ni bai lung wa nna, ndai kaw e gumchya hkat, shada n ra, n htuk n ra rai nna gaw...e manu mana yak re ai hpang gaw, Shanglawt ni mung 1961 kaw e rawtmalan hpang mat wa...shada n hkrum n ra rai nna, Myenmung kaw jawm hpawm, jawm nga shada rap ra ai lam n nga...dip lu dip sha n htuk ai majaw dai hku rai nna 1961 kaw nna Shanglawt rawtmalan bai hpang...Shanglawt ni mung Gumchying Gumtsa bai dawm rai nna, Gumchying Gumtsa gaw n nga mat sa. Ya dai lamuga ginra shara shagu bum du ni up wa ai, bum du ni nga wa ai shara ni gaw naw nga ai.  Ngai Shu ni e...ndai labau gaw chye da ra ai lu e...

 Rai nna, ndai hku up wa re nna, Shanglawt mung, ndai Myenmung asuya mung ndai hku na nga wa...anhte myusha ni gaw maga mi de gaw Shanglawt hpe e garum shingtau, anhte myusha ni lawt lu lam lu na matu garum shingtau...tinang n kam tim, hpyenla la shakut, n kam tim rim la hkum yang gaw hpyenla la, shawng de sa, laknak lang gasat shakut lai wa saga ai.  Raitim, anhte hkrak re nna mungdaw mungdan ngu nna uphkang lu ai ahkaw ahkang gaw ya du hkra grai n lu shi ai. 

 1994 ning bai du, rai yang gaw mi 1980 ning hte 1990 ning, 1994 ning hpe jahkrup la nna, ndai simsa lam tam ai nga nna, ya gaw Shanglawt ni mung e...simsa lam la rai nna, ya gaw, mi kalang mi Awmdawm lu hkra, shanglawt lu hkra, anhte a ahkaw ahkang lu hkra, anhte a mungdaw mungdan lu hkra nga nna shakut tim ya gaw...bai simsa lam la sai majaw, gasat gala n nga..rai nna, anhte ahkaw ahkang, mi myit da ai mung n lu rai nna, ya gaw Hpat Wat kaw sha rai nga ga ai lu e...Shu ni dai myit dum da ra ai lu!     

 Anhte ya gaw gara hku rai na ngu ai n chye...ya, masha ni tsun jahta nga ma ai gaw, le Yangon de National Convention nga kun? Amyu-ta-nye-la-hkan nga ai kun? galaw ma ai da!  Ndai gaw anhte a matu kaja wa lu ai ahkaw ahkang tsun la mai mi re, n mai mi re n chye.  Raitim Ngai Shu ni e, ndai hpe gaw chye da ra ai lu e. 

 Lai wa sai aten e anhte a aten ngu nna nga lai wa sai zawn, anhte a ahkaw ahkang, anhte a mungdaw mungdan hpe anhte lu uphkang hkra gaw Ngai Shu ni, nanhte bai lit la nna ya n byin tim htawm hpang de byin wa hkra, ya nanhte Ngai Shu ni shakut shaja ra ai lu...nanhte ya na asak ram ai ramma shayi shadang sha ni, asak naw ram ai ni shakut ra ai lu...Ji Dwi a numhtet ga gaw matsing da mu lu...

 Rai yang ya, e ya simsa lam la ai hpang gaw mungshawa ni gaw shanglawt lu ai mi re, n lu ai mi re mung n chye, ahkaw ahkang lu ai mi re, n lu ai mi re gaw n chye,  Shanglawt du ni mung mungdan lu sai zawn, lai wa sai ten hta ndai mungshawa ni n lawm ai shanhte hkrai rawt malan hpang ai zawn, ya, manu mana Wa Hpan gun jaw, N''gu gun jaw, Jum gun jaw,  Laika shalai ya rai nna sat kau hkrum...nhten nna Myen e zingri zingrat hkrum ai ni mung law law anhte amyu ni grai si sai...shanglawt rawt malan a majaw....

 Rai tim ya gaw lu ai mi re, n lu ai mi re, Shanglawt du du salang lang nga ni gaw mawdaw ayi ala, dum n''ta jahkrik rai, myu de htingra, htinghput htingra hte ngwi ngwi pyaw pyaw nga, n pu de na kaji ai hpyenma ni hte zazen du ni, mungshawa ni gaw jam jau rai nna kin nga ma ai da.

 Ji Dwi mung ndan re ai gaw grai n kam yu ai.  Moi Ji Dwi ni mung grai shakut lai wa sai raitim, myit dik ai hkrak re hpa ma n lu...Ji Dwi ni grai shakut tim tang n du nga.  Ya Ngai Shu ni, nanhte asak aprat ram ai ni matut nna, myit nna shakut sa wa ra ai lu. 

Rai nna, anhte a labau hka n kap hkra, anhte a mungdaw mungdan, anhte a ahkaw ahkang, anhte a amyu ni nga pyaw hkra, anhte amyu ni lu sut, lu su hkra, anhte amyu ni a gam maka anhte lu hparan hkra, nanhte Ngai Shu, Ngai Sha ni gaw tengman ai tara rap ra ai hku, ndai lam byin tai hkra nanhte atsam dat, baw nu shaw, hpaji shakut rai nna, atsam dat nna, dai ni wa mi n byin tim, nanhte a prat, htawm hpang prat hta e byin hkra, ndai hpe gaw nanhte Ngai Shu ni, asak aprat ram ai ramma shayi shadang sha ni nanhte yawng....ndai hpe dum nga nna shakut shaja mu ngu, Ji Dwi ndai "Ga" htet dat mayu ai lu oi...